Preskočiť na obsah

História školstva v našej obci

Detské jasle

1950

V roku 1950 sa v Dolnom Kamenci začala stavať budova, v ktorej malo byť kováčstvo, podkúvanie koní. Vedenie obce počas výstavby zmenilo rozhodnutie a z plánovanej kováčskej vyhne sa po stavebných úpravách stali detské jasle.

1951

Do užívania boli dané vo februári 1951 ako druhé zariadenie tohto druhu v okrese (prvé v Prievidzi). Táto skutočnosť znamenala nóvum.

1952

Spočiatku bolo v detských jasliach umiestnených 7 detí, od roku 1952, kedy sa zaviedla celodenná prevádzka, stúpol počet zapísaných detí na 14 (kapacita bola 17 miest). V zariadení pracovalo vtedy päť zamestnancov.

1964-65

V rokoch 1964-65 bola k budove v rámci akcie „Z“ pristavená ďalšia časť, čím sa zvýšila kapacita na 30 detí.

1988

Budova slúžila detským jasliam do roku 1988, kedy boli premiestnené do budovy novopostavenej MŠ.

Materská škola

1946

Dňa 1. decembra 1946 sa začala písať história predškolského zariadenia. V tomto školskom roku bola zriadená Štátna detská opatrovňa v Hornom Dolnom Kamenci s výchovným jazykom slovenským s definitívnym miestom opatrovateľky.

1947

Vyučovať sa začalo 1. septembra 1947 v dočasne prenajatej budove u pána Valenta Hudeca.

1948/49

Zapísaných bolo 73 troj- až päťročných detí. V školskom roku 1948/49 bola zriadená druhá trieda materskej školy (MŠ), ktorá bola umiestnená v prenajatej miestnosti u pána Michala Hudeca.

1949/50

Od školského roku 1949/50 sa vyučovalo v jednej miestnosti u pána Josefa Vranu. Ako možno vyčítať z kroniky, deťom sa v škôlke veľmi páčilo. Mimoriadne obľúbené boli „trojkolkové preteky“.

1951

Dňa 20. novembra 1951 bol v rámci MŠ zriadený útulok s celodennou starostlivosťou s počtom 28 detí. Trieda slúžila ako učebňa, herňa, spálňa, jedáleň i prijímacia miestnosť. Kuchyňa bola núdzovo umiestnená v súkromnom dome u pána M. Hudeca.

1957

Od februára 1957 bola MŠ presťahovaná do uvoľnených miestností budovy Osemročnej strednej školy v Dolnom Kamenci. Pri MŠ bola zriadená jedáleň, pribudli nové pracovné sily.

1962/63

V školskom roku 1962/63 bola otvorená druhá trieda.

1967/68

V školskom roku 1967/68 bola MŠ dočasne umiestnená v osvetovej besede na hornom konci obce.

1969/70

Generálna oprava budovy MŠ bola ukončená v školskom roku 1969/70. Zväčšila sa kapacita, stúpol počet detí.

1982/83

V školskom roku 1982/83 bola zriadená trieda MŠ v budove ZDŠ s počtom 19 predškolákov.

1988/89

V školskom roku 1988/89 bola otvorená nová budova MŠ. Na poschodí boli dve triedy MŠ a na prízemí boli dve oddelenia detských jasieľ. O rok neskôr došlo k zriadeniu tretej triedy MŠ. Rok na to vzniklo Spoločné zariadenie J-MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom.

1993

V nasledujúcom roku bolo oddelenie jasieľ zrušené a v roku 1993 aj jedna trieda MŠ.

2002

V roku 2002 nadobudol platnosť kompetenčný zákon, zmenil sa spôsob financovania. Normatívne príspevky nestačili na zabezpečenie činnosti MŠ, preto obecný úrad ako zriaďovateľ pristúpil k racionalizačným opatreniam. V súčasnosti je stav v MŠ nasledovný: dve triedy s počtom 53 detí.

Materská škola je umiestnená v tichom a pekne upravenom prostredí. Aj keď v súčasnosti pociťuje nedostatok finančných prostriedkov, je nadštandardne zariadená a dostatočne vybavená pomôckami. Okrem obecného úradu pomoc pociťuje zo strany rodičov a sponzorov. Činnosť detí v MŠ je veľmi zaujímavá a pestrá. Pripravujú sa na vstup do základnej školy, uskutočňujú rôzne exkurzie, výlety, besiedky, návštevy kultúrnych predstavení, spolupracujú so žiakmi ZŠ, nacvičujú programy, zapájajú sa do súťaží, organizujú zábavné podujatia a mnoho iných činností.

Základná škola

1435

Vznik školy v Hornom Kamenci sa zhoduje asi so vznikom miestnej fary okolo roku 1435. V ten čas mal organista – učiteľ dôchodok 48 zlatých. Školská budova vybudovaná v 18. storočí bola veľmi malá a chatrná.

1803

V roku 1803 zhorela, následkom čoho učiteľovi bola pristavená ešte jedna obytná miestnosť, lebo vyučovanie sa konalo v organistovom byte.

1883

V takomto poriadku ostala škola až do roku 1883. Toho roku za 1096 zlatých okrem ručnej a zápražnej práce horňo a dolňo kamenčanských farníkov bola vystavená zvlášť školská budova a stará bola ponechaná ako byt organistu – učiteľa. Udržovateľom školy bola rímsko-katolícka obec. Škola mala veľmi málo učebných pomôcok. Za cvičisko sa používala istá čiastka ovocnej záhrady.

1908

V roku 1908 bola k učiteľskému bytu pristavená aj druhá izba s pivnicou. Pristavená čiastka bola pokrývaná škridlou, ostatná čiastka ostala pod slamou. Škridlou bola pokrývaná aj učebňa, pretože starý šindľový vrch bol veľmi poškodený.

1911

V roku 1911 vznikla nová školská budova v Dolnom Kamenci ako pobočka, čo uľahčilo vyučovanie, lebo 180 detí v takej malej učebni nebolo možné umiestniť a riadne vyučovať. Stavbu už asi päť rokov súrila cirkevná vrchnosť, ale obyvateľstvo nemalo smelosti pustiť sa do stavby školy aj preto, lebo cítili, že v budove, ktorú oni vystavia zo svojich mozoľov, na ktorú vynaložia svoje ťažko zarobené haliere, budú ich malým potomkom odjímať materinskú reč, čo je každému človeku najmilším a najdrahším pokladom. Obávali sa, že v tej miestnosti budú prerábať Slovákov na Maďarov, že ich budú učiť všetkému cudziemu, či sa to tým maličkým bude páčiť a či nie. Uvedená škola mala byť postavená na Hornom Kamenci pri starej škole, ale na naliehanie občanov z Dolného Kamenca bola postavená na farskom pozemku, ktoré sa volá Halansko. Nevyučovalo sa tri roky, následkom čoho boli deti veľmi zanedbané a škola v úplnom neporiadku.

1924

V roku 1924 úradným obežníkom bolo oznámené všetkým školám, že neslobodno používať škridlicových tabuliek. Žiactvo sa musí hneď od začiatku cvičiť na papieri. Učitelia nabádali rodičov, aby žiakov riadne posielali do školy a matky, aby dbali na čistotu detí. Školská dochádzka v posledných dvoch meisacoch školských rokov značne klesala, lebo žiaci odchádzali s rodičmi na poľnohospodárske práce. Hlavnou príčinou bola skutočnosť, že otcovia odchádzali z domu na handry a matky boli nútené obrábať polia so staršími deťmi.

1929/30

V školskom roku 1929/30 sa po prvýkrát vyučovalo aj v tretej novozriadenej triede, čím bolo všetkým učiteľom značne poľahčené a aj práca bola zdarilejšia.

1931/32

V školskom roku 1931/32 vyučovali 231 žiakov štyria učitelia v štyroch triedach.

1938/39

V školskom roku 1938/39 bolo povolené zriadenie piatej triedy, ale vyučovanie v nej sa začalo až v nasledujúcom školskom roku.

1941

Počas vojnového obdobia vyučovanie bolo celodenné i striedavé v piatich triedach s počtom 267 detí. Dňa 12. decembra 1941 podľa zákona č. 308/40 o udržovaní škôl sa rímsko-katolícka ľudová škola dostáva do správy obcí Dolný a Horný Kamenec, zriaďuje sa školský výbor, určuje nový spôsob hospodárenia. Škola na dedine nebola len vzdelávacou inštitúciou, prostredníctvom nej sa šírila kultúra i osveta. V zimných mesiacoch organizovala vzdelávacie kurzy pre občanov z oblasti dejín nášho národa, zemepisu, gramatiky, pravopisu, šitia, nacvičovali sa piesne, divadelné hry. Počas celého roka sa uskutočňovali školské slávnosti pri rôznych príležitostiach. V každej triede pracoval dorast Červehého kríža.

1944

Vyučovanie bolo počas vojny viackrát prerušené. Príchodom kolóny povstalcov 5. septembra 1944 bola obsadená školská budova, majetok školy bol veľmi poškodený. Po odchode povstalcov obyvatelia obidvoch obcí evakuovali do hôr. Dediny boli úplne opustené. Dňa 13. septembra obce obsadili Nemci, ktorí sa ubytovali v školách. Po dezinfikovaní učební bolo vyučovanie 9. októbra obnovené.

1945

V januári 1945 bolo vyučovanie opäť prerušené. Okrem Nemcov boli v školách prechodne ubytované i maďarské jednotky. Po odchode nemeckého vojska boli zistené veľké škody, inventár škôl bol zničený. Polročné vysvedčenia boli vydané v súkromnom byte triedneho učiteľa. Február 1945 sa zapísal tragicky. Troch žiakov pri hre zabila mína. Od 5. marca sa vyučovalo len v jednej učebni na Hornom Kamenci a od 23. apríla aj v jednej učebni na Dolnom Kamenci. Učebné osnovy boli upravené, niekoré predmety sa nevyučovali. Po oslobodení došlo k zmenám aj v oblasti školstva. Hneď prvou bolo zoštátnenie školy a s tým súvisiace zmeny na poste riaditeľa a učiteľov. Oprava poškodenej budovy, zničený inventár oddialili začiatok školského roka na 1. október 1945. Vyučovalo sa však iba v jednej triede. Až po 15. novembri sa začalo riadne vyučovanie vo všetkých piatich triedach. Po oslobodení sa mnohé rodiny presídlili na južné Slovensko i so svojimi školopovinnými deťmi. Niektorí žiaci piateho a šiesteho ročníka sa hlásili do meštianskej školy a do gymnázia, čím klesol počet žiakov na 185. Kamenčianska škola aj naďalej ostala päťtriedna s piatimi učiteľskými miestami.

1947

Zrekonštruovaná bola budova na Hornom Kamenci. Vyučovanie v novej triede začalo 1. decembra 1947. Škola mala tri učebne, preto vyučovanie bolo striedavé.

1948/49

V školskom roku 1948/49 bola zriadená Stredná škola v Dolnom Kamenci. V dôsledku tejto zmeny sa z päťtriednej národnej školy stala škola štvortriedna s počtom 158 žiakov.

1949

Od 1. februára 1949 bolo na škole zavedené stravovanie. V tomto roku boli vybudované nové moderné záchody aj drevárne v Hornom i Dolnom Kamenci.

Začiatkom päťdesiatych rokov sa postupne menilo politické smerovanie školy. Vzorom sa stala sovietska škola, založená bola pionierska organizácia, ktorá pomáhala škole. Žiaci absolvovali kurzy prvej pomoci, zapájali sa do zberov rôznych odpadových surovín, liečivých rastlín. V súťaži v sporení sa škola umiestňovala na prvých miestach.

Nová škola

V školskom roku 1970/71 po decembrovom upratovaní a presťahovaní sa 3. január stal dňom odovzdania novej budovy školy do užívania. Dňa 4. januára sa začal prvý vyučovací deň. Školopovinná mládež sa sústredila v jednej, na tie časy moderne vybavenej budove. „Horná“ škola a „meštianka“ ostali prázdne, iba jedna trieda „dolnej“ školy bola potrebná, pretože počet žiakov bol vyšší ako kapacita novej budovy. V septembri toho istého roku boli dokončené pavilóny telocvične so školskou dielňou a školskej jedálne so školskou družinou. Školský areál sa postupne upravoval, skrášľoval i menil. Školské roky plynuli, zmenám podliehali učebné osnovy, formy i metódy vyučovania. Z doposiaľ uvedeného vyplýva, že história školstva v obci je bohatá. Tvorilo ju niekoľko generácií žiakov i učiteľov.

K radikálnym zmenám došlo v roku 2002. Dňa 1. januára škola získala právnu subjektivitu. O 1. júla nadobudol účinnosť kompetenčný zákon a zriaďovateľom školy sa stal Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom.

Súčasná škola ja plnoorganizovaná základná škola s ponukou vedomostne rásť, vzdelávať sa na úrovni modernej doby s využitím kvalitných informačno-komunikačných technológií, s ponukou vyučovania cudzích jazykov v modernej jazykovej učebni. V rámci záujmového vzdelávania žiakov škola zabezpečuje zmysluplné využívanie voľného času mimo vyučovania prostredníctvom práce záujmových útvarov. Okrem toho, že škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje mravnú, etickú, náboženskú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, environmentálnu výchovu žiakov, pripravuje ich na ďalšie vzdelanie a prax, realizuje projetky Škola podporujúca zdravie, Infovek, Otvorená škola so zameraním na informačno-komunikačné technológie a šport, v rámci ktorých zorganizovala pre verejnosť počítačový kurz, kurz anglického jazyka a športové podujatia, ďalej projekty na podporu záujmového vzdelávania žiakov, projekty na získanie finančných zdrojov na materiálno-technické zabezpečenie plynulého chodu školy. Pod vedením svojich učiteľov nadaní žiaci rozvíjajú svoj talent, zapájajú sa do vedomostných, umeleckých a športových súťaží a s úspechom reprezentujú svoju školu. Základná škola využíva tri pavilóny, deväť klasických tried, jednu učebňu výpočtovej techniky, jednu jazykovú učebňu. Triedy sú vybavené modernými učebnými pomôckami. Na dosiahnutie efektívnejšieho vyučovania by škola potrebovala ešte ďalšie, ktoré však nie je možné zabezpečiť zo štátneho rozpočtu, preto popri plnení si pracovných povinností pedagógovia vypracovávajú rôzne projekty, cieľom ktorých je získať pre školu práve takéto pomôcky.

Stredná škola

1939

Dňa 25. júna 1939 občania obcí Horný a Dolný Kamenec urobili spoločné rozhodnutie zabezpečiť svoju hmotnú existenciu v utvorenom družstve, ktorého cieľ bol čo najvýhodnejšie zhodnotiť zozbierané odpadky buď priamym predajom alebo zušľachťovaním na polo alebo hotové výrobky. Predstavitelia družstva na čele s riaditeľom Mikulášom Halačom chceli tak zabezpečiť hmotnú aj vzdelanostnú úroveň oboch obcí. Pre umiestnenie školy najlepšie vyhovovali rodinné dvojdomy, ktoré boli práve vo výstavbe na Dolnom Kamenci.

1948

Túžba Kamenčancov sa splnila a v septembri 1948 bola zriadená škola v Dolnom Kamenci. Dočasnou správou školy bol poverený najprv Koloman Šuchter, riaditeľ Národnej školy v Dolnom a Hornom Kamenci. Funkciou riaditeľa školy bol poverený Gejza Pastierik. Okrem žiakov Horného a Dolného Kamenca školu navštevovali i žiaci zo Zemianskych Kostolian. Strednú školu žiaci ukončili záverečnou skúškou. Školský život bol spestrený družobnou činnosťou, športovými súťažami, výletmi do blízkych i ďalekých kútov Slovenska.

1950/51

V školskom roku 1950/51 sa škola rozšírila o štvrtú triedu. Pre jej umiestnenie postavili Hornodolnokamenecké textilné závody tretí rodinný poschodový dvojdom. Jeho dolnú polovicu dali k dispozícii škole.

1953/54

Školský rok 1953/54 bol významný tým, že sa uviedol do života nový školský zákon. V obci bola zriadená osemročná stredná škola, do ktorej bola včlenená národná škola, žiaci ju tiež končili záverečnou skúškou. Riaditeľom sa stal Pavol Hudec.

1955

Dňa 1. januára 1955 sa obce Horný a Dolný Kamenec spojili v jednu obec Kamenec pod Vtáčnikom, preto i škola dostala nový názov Osemročná stredná škola v Kamenci pod Vtáčnikom (OSŠ). V lete toho istého roku sa žiaci zapojili do nácviku prvej celoštátnej spartakiády.

1956/57

Školský rok 1956/57 začal bez žiakov zo Zemianskych Kostolian, pretože tam bola otvorená nová škola. V tomto roku bol za peniaze získané zo zberov zakúpený televízor, ktorý bol v obci novinkou. V nasledujúcom školskom roku bola z budov OSŠ premiestnená piata trieda až na horný koniec obce a vo voľnej triede bola zriadená dielňa. Učiteľský kolektív sa staral o 246 žiakov. V rámci súťaže tvorivosti mládeže získal tanečný súbor popredné miesta aj v krajských kolách, nacvičovali sa divadelné hry. Darilo sa i mladým recitátorom. Všetci žiaci sa zapojili do školského sporenia. Rozvíjala sa zberová i brigádnická činnosť.

1960

V roku 1960 bola uzákonená deväťročná povinná školská dochádzka až do roku 1983. Počnúc týmto rokom bola uzákonená desaťročná povinná školská dochádzka, pričom základná škola bola osemročná a ďalšie dva ročníky si žiaci plnili na stredných školách.