Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

1888

Z histórie sa dozvedáme, že dobrovoľný hasičský zbor (ďalej DHZ) v Dolnom Kamenci bol založený v roku 1888 a pravdepodobne v tom istom roku aj v Hornom Kamenci. O založení týchto hasičských zborov však neexistujú vierohodné doklady. O ich činnosti nám tiež chýbajú akékoľvek dokumenty, pretože v tej dobe nebola vedená žiadna evidencia. Z tohto obdobia sa spomínajú dva veľké požiare. Jeden bol spôsobený bleskom a druhý bol založený úmyselne. Horela pajta Marka Vlčku, ktorú podpálil Juraj Benko z pomsty, k čomu sa priznal, keď chodil po žobraní.

1924

Oficiálnym dátumom vzniku DHZ v Dolnom Kamenci je 20. január 1924 a vznik DHZ v Hornom Kamenci sa píše od 25. augusta 1924. Prvým veliteľom DHZ v Dolnom Kamenci bol mlynár Štefan Štanga. Prvý zbor mal 31 členov a vlastnil dvojkolesovú striekačku, k nej bolo 200 m hadíc a stála 200 zlatých. Druhú striekačku kúpil ako vyradený stroj od firmy Thonet Veľké Uherce. Zatiaľ čo v Dolnom Kamenci DHZ dobre fungoval a dodržiaval disciplínu, DHZ v Hornom Kamenci až taký svedomitý nebol. Neustále bol pod kritikou, že aj „slamený“ oheň ho ovládne, chýba mu disciplína a z dvoch striekačiek, ktoré vlastnil, fungovala len jedna aj to biedne. Vraj najlepšie by bolo obe ich predať a novú kolesovú kúpiť. V tom čase mal zbor 30 členov a veliteľom zboru bol miestny krčmár a starosta v jednej osobe Ján Hudec.

1931

V roku 1931 si zbor v Hornom Kamenci zadovážil novú štvorkolesovú striekačku s ručným pohonom. Táto sa nám zachovala dodnes a tvorí historické dedičstvo vybavenia našej požiarnej zbrojnice.

1934

V roku 1934 sa zbor v Hornom Kamenci skoro celý rozpadol. Bolo to kvôli sťažnostiam členov voči Obecnému úradu, že aj hasičskú službu konajú, aj hasičské príspevky musia platiť. Nakoniec niektorí členovia vstúpili späť do zboru a konečný počet členov sa tak zmenil na 15.

1955

Veľkým míľnikom v našej histórií bol rok 1955, kedy došlo k zlúčeniu obcí Horný Kamenec a Dolný Kamenec, a tým došlo aj k zjednoteniu hasičských zborov. Od týchto čias už ubehlo veľa času, menila sa politická situácia a zbor sa prispôsoboval novým podmienkam. Nebolo to jednoduché, avšak vždy sa našli členovia, ktorí sa aktívne zapájali do fungovania celej organizácie a ťahali ju správnym smerom.

Dobrovoľný hasičský zbor
Požiarna zbrojnica

V súčasnom období má náš zbor 62 členov, z tohto počtu je 12 žien. Máme vytvorené súťažné družstvo Mužov. Predsedom DHZ je Miriam Chrastinová.

Medzi hlavné úlohy DHZ patria hasebné práce, technické zásahy pri ohrození zdravia a života, záchrané práce pri živelných pohromách, požiarne hliadky a skupiny, preventívne požiarne kontroly, dokumentácia požiarnej ochrany, úlohy civilnej ochrany a plnenie ďalších pokynov starostu obce. Okrem nich sa členovia DHZ pravidelne zapájajú do pomoci pri príprave a organizovaní v obci konaných kultúrnych a športových podujatiach.