Preskočiť na obsah

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti a iné je možné podať

1. Osobne v kancelárii administratívneho pracovníka, prvé poschodie. Úradné hodiny nájdete na internetovej stránke obce a na budove obecného úradu.
2. Písomne poštou alebo osobne v kancelárií administratívneho pracovníka. Adresa: Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
3. Elektronickou poštou na e-mailovú adresu: podatelna@kamenec.sk
4. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca obecného úradu, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.
Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania

1. Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.

2. Odvolanie sa prijíma v kancelárii administratívneho pracovníka. Ak je odvolanie adresované priamo starostovi obce, zástupcovi starostu obce, hlavnému kontrolórovi, tento adresát je povinný odovzdať odvolanie do kancelárie administratívneho pracovníka za účelom jeho zaevidovania v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. d) tejto smernice. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia.

3. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu obecného úradu rozhoduje starosta obce.

4. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

5. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Postup Obce Kamenec pod Vtáčnikom pri vybavovaní žiadostí

Pracoviskom, ktoré za obec prijíma a vedie evidenciu žiadostí o informácie podľa zákona o slobode informácií, je kancelária administratívneho pracovníka.

Lehoty na vybavenie žiadostí

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný referát obecného úradu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Za vybavenie žiadosti je zodpovedný príslušný pracovník obecného úradu.

2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce prostredníctvom príslušného pracovníka predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní.Závažnými dôvodmi sú: a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Úhrada nákladov

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

2. Úhradu určí administratívny pracovník podľa sadzobníka. Žiadateľovi oznámi predpísanú sumu a spôsob jej zaplatenia. Úhrada sa môže uskutočniť v hotovosti, alebo poštovou poukážkou, resp. prevodným príkazom na príjmový účet obce. Prijatie úhrady v hotovosti sa vykoná do pokladne obce.

3. Úhrady sú príjmami Obce Kamenec pod Vtáčnikom.

4. Obec nemôže odmietnuť sprístupnenie informácie z dôvodu, že žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu.


Prehľad predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.