Preskočiť na obsah

Pamiatky a zaujímavosti

KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Rímsko-katolícky kostol zasvätený Všetkým svätým zo 16. storočia, pôvodne neskorogotický. Kedysi bol ohradený múrom, z ktorého sa zachovali iba základy. Cez múr viedla brána nazývaná klebetnica, ktorá sa dodnes zachovala. Pod dlažbou kostola sú krypty rodiny Kostolányiovcov a Rajcsányiovcov (dnes neprístupné). Rekonštrukcia strechy a vonkajšej fasády bola vykonaná v lete roku 2002. Ďalšia úprava nenechala na seba dlho čakať – na jar roku 2003 bola opravená vnútorná omietka kostola i jeho maľovka. V mesiaci august 2004 sa uskutočnila rozsiahla úprava okolia farského kostola. Úprava sa týkala opravy schodiska vedúceho ku kostolu i vybudovania bezbariérového prístupu do kostola odzadu. Občania – farníci – sa na prácach zúčastnili dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Pri prácach pomáhal aj dôstojný pán farár.

KRÍŽ OD RODÁKOV

Pred farským kostolom stojí kríž. Je darom od obyvateľov Kamenca pod Vtáčnikom, ktorí emigrovali do Spojených štátov Amerických. Je na ňom úryvok z písma svätého: „Nenie v inom spasenia, okrem v Kríži Pána nášho Ježiša Krista“. Pod týmto úryvkom je odkaz Skut. ap. 4,12 (podľa dnešného svätého písma: „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ Sk 4,12) Rodáci pripísali i venovanie: „Tento svätý kríž bol postavený na večnú pamiatku v roku 1906 od v Amerike bývajúcich Kamenčanov“.

PAMÄTNÍK PADLÝM V 1.SV.VOJNE 

Pamäník padlým v 1. sv. vojne bol postavený zo zbierok občanov. Slávnostne bol odhalený 10. októbra 1937 za účasti krojovaných skupín, kamenčianskej dychovky a veľkého počtu občanov. 

Z bojov v 1. svetovej vojne sa už nikdy nevrátilo 30 mužov (z Horného Kamenca 13 mužov, z Dolného Kamenca 17 mužov).

PAMÄTNÍK SNP

Počas roku 1974 za začala výstavba pamätníka SNP, ktorý mal zdôrazniť bohaté revolučné tradície a históriu SNP v obci Kamenec pod Vtáčnikom. Priestranstvo pre jeho umiestnenie bolo vybraté na výhodne položenom mieste pri ceste z obce k prírodnému amfiteátru na Pílach, vo vzdialenosti necelého kilometra od jej okrajovej časti. Návrh spracoval akademický sochár Ján Jozef Hučko a architektúru Ing. arch. Jozef Vicel, pracovník Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky.

Slávnostné odhalenie Pamätníka SNP bolo 30. augusta 1975. Pri tejto kultúrnopolitickej akcii sa okrem SNP pripomenulo aj 30. výročie oslobodenia obce a 620. výročie prvej písomnej zmienky o Kamenci.

SOCHA SV. VENDELÍNA 

Zašlý kvitnúci chov oviec nám pripomína socha svätého Vendelína so zvonicou, postavená v Dolnom Kamenci v roku 1808. Kamenná socha svätca v sediacej polohe je osadená na jednoduchom podstavci. Po bokoch svätca je krava a ovca.

PAPIEREŇ Z ROKU 1758

Prvá zmienka o vzniku papiernickeho mlyna v Dolnom Kamenci pochádza z roku 1756. Je ňou zmluva o vystavaní papierne medzi zemepánom Andrejom Kosztolányim st. zo Zemianskych Kostolian a papiernickym majstrom Andrejom Jozefom Lennerom. Aj keď mala zmluva nadobudnúť platnosť v roku 1757, pre majetkové spory medzi široko rozvetvenou rodinou Kosztolányiovcov k výstavbe papiernickeho mlyna sa prikročilo až na jar 1758 v miestom chotárii Dolného Kamenca zvanom Pod brehy. O veľkosti a zariadení papierne v prvých rokoch jej existencie nie je bližších správ. Je však isté, že produkovala dosť veľké množstvo papiera slušnej kvality, ktorým zásobovala nielen najbližšie okolie, ale aj vzdialenejšie mestá. Záujem o papier z Dolného Kamenca bol napríklad i z Bratislavy a Budapešti.Papiereň mala trvalý dostatok surovín na svoju výrobu a tou boli staré handry, a tak popri výrobe papiera sa začína čím ďalej tým viac rozvíjať i zber tejto suroviny.

Pravdepodobne posledný písomný záznam o papierni na Dolnom Kamenci je z roku 1847. O ďalšom osude papierne niet už správa, isté je, že už nepracovala dlho a stihol ju osud ako väčšinu ostatných papiernických mlynov na Slovensku, t.j. zánik v dôsledku vzniku a zavedenia strojovej výroby papiera aj na území Slovenska, ktorá sa však v Uhorsku začala už v roku 1827.