Preskočiť na obsah

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY  KAMENEC  POD  VTÁČNIKOM

Zverejnené 19.4.2023.

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods. 3 ( Školský zákon ), po dohode so zriaďovateľom Obec Kamenec pod Vtáčnikom, riaditeľka materskej školy oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY KAMENEC  POD VTÁČNIKOM

NA  ŠKOLSKÝ  ROK   2023/2024

sa uskutoční od 01.05.2023 do 31.05.2023

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné doručiť:

–     formou e-mailu na adresu: ms.kamenec@gmail.com

–     poštou na adresu : Materská škola, Na Pažite 496/7, 97244Kamenec pod Vtáčnikom

–     elektronicky do elektronickej schránky materskej školy vedenej na Slovensko.sk, prostredníctvom elektronického              dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

 –    vhodením do schránky materskej školy umiestnená pri vchode Materskej školy

– osobne, miestom podávania žiadosti je materská škola

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete:

– nájsť na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom : www.kamenec.sk

– vyzdvihnúť osobne v budove MŠ a to pondelok- streda v čase od 12:00  do 14:30hod.

– Zákonný zástupca môže podať aj ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť na tlačive materskej školy. V tomto prípade sa vyžaduje uviesť základné údaje o dieťati ( meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť,  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťaúdaj o povinnom očkovaníidentifikačné údaje zákonných zástupcov – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, kontakt na účely komunikácie ).

POVINNÉ  PRÍLOHY  ŽIADOSTI

  1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa v zmysle § 59, ods. 4 zákona 245/2008 Z.z.(Školský zákon)
  2. V prípade ak sa jedná o dieťa so špeciálnevýchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný

 zástupca k žiadosti predloží:

– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie obsahujúce informácie o špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrebách dieťaťa

– odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. ( Toto odporúčanie môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.) – §59, ods.5 zákona 245/2008 Z.z.(Školský zákon)

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú všetky deti spĺňajúce podmienky v zmysle §59 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon )  a to deti :

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a dovŕšia  5 rokov veku do 31. 08. 2023(vrátane),ktorý predchádza  1.septembru školského roka2023/2024 a od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
  • deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania
  • deti, ktoré nedovŕšia k 31.08.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov  veku dieťaťa

Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú  splnené osobitné požiadavky ( hygienické, bezpečnostné, personálne, kapacitné).

Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní v pedagogickej rade a po dohode so zriaďovateľom:

Ktoré sa budú uplatňovať v prípade , ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:

  • deti zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré k 1. septembru 2023 dovŕšili tri roky veku a ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2023.
  • deti zo spádovej oblasti materskej školy (s trvalým pobytom Kamenec pod Vtáčnikom)
  • V prípade, že dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity v materskej škole nebude zaradené na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2023, bude zaradené do poradovníka, o čom bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný.

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy, ktoré vydá do 30.júna 2023.

Božena  Žišková, riaditeľka MŠ Kamenec pod Vtáčnikom