Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Zverejnené 20.12.2018.

Kategória

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR

Miesto realizácie projektu: Kamenec pod Vtáčnikom

Výzva: č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017

Názov projektu: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kamenci pod Vtáčnikom

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Kamenec pod Vtáčnikom

sídlo: Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovenská republika

konajúci: Ing. Dušan Ďuriš, starostka obce IČO: 00138167  DIČ: 2021201677

Dátum začatia realizácie projektu : 09/2018

Dátum skončenia realizácie projektu : 12/2018

Riadiaci orgán : Ministerstvo vnútra SR

sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava  IČO: 00151866

Výška poskytnutého príspevku : 30 000,- EUR (slovom tridsaťtisíc eur), čo predstavuje 95,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu