Preskočiť na obsah

Prestavba objektov MŠ

Zverejnené 26.1.2021.

Kategória

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: 

Prestavba objektov MŠ – Kamenec pod Vtáčnikom, za účelom zníženia energetickej   náročnosti   a  využitia obnoviteľných  zdrojov  energie

Operačný program:     Kvalita životného prostredia

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou

Kód projektu v ITMS2014+ :    310041K693

Kód výzvy :    OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Riadiaci orgán:     Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:     Slovenská inovačná a energetická agentúra

Prijímateľ:     Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Miesto realizácie:     Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Celkové náklady projektu:     644 007,33 €

Výška nenávratného finančného príspevku:     611 806,96 €

Začatie realizácie projektu:     8/2021

Ukončenie realizácie projektu:     4/2022

Stručný opis projektu:

Predložený projekt je komplexným projektom, ktorého hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Kamenec pod Vtáčnikom zlepšením tepelno-technických vlastností obvodových stien, strechy a otvorových konštrukcií a celkovou rekonštrukciou vykurovania.