Preskočiť na obsah

Kompostéry

Zverejnené 11.1.2019.

Kategória

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Kompostéry pre obec Kamenec pod Vtáčnikom

ITMS2014+: 310011L286

Miesto realizácie projektu : Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Hlavné aktivity projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Konkrétny cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Výška nenávratného finančného príspevku: 80 104,95 €