Preskočiť na obsah

Detské ihrisko

Zverejnené 20.12.2018.

Kategória

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Podpora rozvoja športu na rok 2018

  • podprogram č. 2 výstavba detských ihrísk

Projekt:  č. 4756

Miesto realizácie projektu: CKN p. č. 394/1, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom

Názov projektu: Výstavba detského ihriska v obci Kamenec pod Vtáčnikom

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Kamenec pod Vtáčnikom

sídlo: Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovenská republika

konajúci: Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce IČO: 00138167  DIČ: 2021201677

Dátum skončenia realizácie projektu : do 15.12.2018

Riadiaci orgán :    Úrad vlády

Námestie slobody 1

813 70  Bratislava 1

IČO: 00 151 513

Výška poskytnutého príspevku : 9 500,- EUR (slovom deväťtisícpäťstoeur)

Celkové náklady: 12 476,25 €