Preskočiť na obsah

Zápis detí do Materskej školy 2020/2021

Zverejnené 22.4.2020.

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

KAMENEC  POD  VTÁČNIKOM

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  č. 245/2008, § 59, ods. 3    ( Školský zákon ), po dohode so zriaďovateľom  Obec Kamenec pod Vtáčnikom, riaditeľka materskej školy oznamuje, že

PODÁVANIE  ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY KAMENEC  POD VTÁČNIKOM  NA ŠKOLSKÝ   ROK 2020/2021

sa uskutoční od 30.4.2020 do 31.5.2020

elektronickou formou na adresu :

                                                    ms.kamenec@gmail.com

  • alebo poštou na adresu : Materská škola, Na Pažite 496/7, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom
  • prípadne vhodením do schránky materskej školy,  ktorá je umiestnená pri vchodových dverách materskej školy, na ulici Na Pažite 496/7, Kamenec pod Vtáčnikom

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy môžete:

– nájsť na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom : www.kamenec.sk

– vyzdvihnúť v budove MŠ s dodržaním všetkých preventívnych hygienických opatrení – ochrana tváre, ochranné rukavice… každý pondelok v čase

          od 12:00hod. – do 13:30hod. 

– Zákonný zástupca môže podať aj ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť na tlačive materskej školy. V tomto prípade sa vyžaduje uviesť základné údaje o dieťati ( meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, identifikačné údaje zákonných zástupcov – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontakt na účely komunikácie ).

Žiadosť sa podáva bez lekárskeho potvrdenia.

Lekárske potvrdenie doloží zákonný zástupca dodatočne, po ukončení platnosti opatrení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19. Ak zákonný zástupca dieťaťa do času vydávania rozhodnutia o prijatí nedoloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

V prípade ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nevyžaduje. Ak zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.