Preskočiť na obsah

Petícia za záchranu „Dedinskej lúky“

Zverejnené 31.8.2021.

Dňa 27.7.2021 bola doručená na Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu „Petícia za záchranu tzv. „Dedinskej lúky“, kde podpísaní občania v súvislosti so zámerom obce Kamenec pod Vtáčnikom, týkajúceho sa prenájmu obecného pozemku, parcela E-KN, 2-135, TTP o výmere 35 657 m2, LV č.1  žiadali, aby uvedený pozemok nebol poskytnutý na prenájom pre stavby na komerčné účely a to hlavne z dôvodu možného negatívneho dopadu na životné prostredie (čistička odpadových vôd a pod.).  Dňa 6.8.2021 poslanci obecného zastupiteľstva prekontrolovali správnosť petície a počet správne vyplnených údajov uznali ako postačujúci na to, aby bola petícia prijatá a nežiadajú opravu chybných údajov. Z tohto dôvodu  podľa § 5d ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. z. boli členovia petičného výboru pozvaní na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 12.08.2021 o 16:30 hod., do Spoločenského domu, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom, kde bola petícia prerokovaná a členom petičného výboru bolo umožnené vystúpiť v rámci rokovania.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola petícia prerokovaná a bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 192/2021

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:

a) Berie na vedomie petíciu vo veci neposkytnutia pozemku, parcela č. E-KN, 2-135, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 35 657 m2, tzv. Dedinská lúka, aby uvedený pozemok nebol poskytnutý na prenájom pre stavby na komerčné účely a to hlavne z dôvodu možné negatívneho dopadu na životné prostredie (čistička odpadových vôd a pod.) predloženou Ivanom Minichom, povereným petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.

b) Berie na vedomie pozvanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva adresované zástupcom petície a členom petičného výboru.

c) Berie na vedomie vystúpenie zástupcov petície a členov petičného výboru.

d) Berie na vedomie vystúpenie k petícií starostu obce

e) Berie na vedomie prerokovanie petície vo veci neposkytnutia pozemku, parcela č. E-KN, 2-135, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 35 657 m2, tzv. Dedinská lúka, aby uvedený pozemok nebol poskytnutý na prenájom pre stavby na komerčné účely a to hlavne z dôvodu možné negatívneho dopadu na životné prostredie (čistička odpadových vôd a pod.) predloženou Ivanom Minichom, povereným petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.

f) Sa nestotožňuje s návrhmi uvedenými v petícií, nakoľko ich nepovažuje za dostatočne relevantné, pretože prínosy takéhoto využitia majetku obce prevažujú nad potencionálnymi nezdokumentovanými negatívnymi vplyvmi takéhoto využitia.

g) Konštatuje, že nenachádza rozpor doterajšieho postupu obecného zastupiteľstva a starostu obce so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s majetkom obce.